இணையவெளி உரை நிகழ்வும் கலந்துரையாடல்: ஈழத்தமிழரின் இசை மரபு (20ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதி வரை)

••Saturday•, 09 •January• 2021 01:28• ??- தகவல்: பேராசிரியர் நா.சுப்பிரமணியன் -?? நிகழ்வுகள்
•Print•

•Last Updated on ••Saturday•, 09 •January• 2021 01:34••  

•Profile Information•

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.054 seconds, 2.37 MB
Application afterRoute: 0.070 seconds, 3.12 MB
Application afterDispatch: 0.176 seconds, 5.58 MB
Application afterRender: 0.179 seconds, 5.69 MB

•Memory Usage•

6031528

•12 queries logged•

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'io6c01k7pui4i0erge28c8mh64'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1685947726' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'io6c01k7pui4i0erge28c8mh64'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'io6c01k7pui4i0erge28c8mh64','1685948626','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT *
    FROM jos_paid_access_controls
    WHERE enabled <> 0
    LIMIT 1
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 29)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 6411
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2023-06-05 07:03:47' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2023-06-05 07:03:47' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='6411'
 12. SELECT a.id, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    WHERE a.catid = 15
    AND a.state = 1
    AND a.access <= 0
    AND ( a.state = 1 OR a.state = -1 )
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2023-06-05 07:03:47' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2023-06-05 07:03:47' )
    ORDER BY a.ordering

•Language Files Loaded•

•Untranslated Strings Diagnostic•

- தகவல்: பேராசிரியர் நா.சுப்பிரமணியன் -	::include()	[/home/archiveg/public_html/libraries/joomla/application/component/view.php:564]

•Untranslated Strings Designer•


# /home/archiveg/public_html/libraries/joomla/application/component/view.php

- தகவல்: பேராசிரியர் நா.சுப்பிரமணியன் -=- தகவல்: பேராசிரியர் நா.சுப்பிரமணியன் -